Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Lovgivning

Det er ikke gratis at udvise aggressiv trafikadfærd!

I nedenstående tabeller er anført vejledende bødetakster og om forseelsen eventuelt giver et klip i kørekortet, for en række af de mest almindelige overtrædelser af aggressiv trafikadfærd.

Nedenstående takster gælder ikke, hvis der er sket færdselsuheld eller er opstået en fare- eller ulempesituation.
Anvisninger for færdslen
Paragraf Overskridelse af hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler m.v. Bødetakst Klip
FL § 4, stk. 1 Overskredet spærrelinie ved overhaling 2000 Ja
FL § 4, stk. 1 Kørsel frem mod rødt lys 2000 Ja
FL § 4, stk. 1 Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle 2000 Ja
Anvendelse af vejens forskellige baner
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 14, stk. 1 Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 1000 Nej
FL § 14, stk. 5 Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert 1000 Ja
Placering på vejen
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 15, stk. 1 Undladt at holde så langt til højre som muligt 1000 Nej
FL § 15, stk. 4 Undladt at køre højre om helleanlæg m.v. 2000 Ja
FL. § 15, stk. 3,1. Kørsel med for kort afstand til forankørende ? Ja
Svingning m.v.
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 16, stk. 1&3 Forkert placering før/under svingning 1000 Nej
FL. § 16, stk. 2 Ændring af færdselsretning og placering m.v. ? Ja
FL § 18, stk. 5 Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v. 1000 Nej
§ 18, stk. 1 & 2 Ændring af færdselsretning og placering m.v. ? Ja
Overhaling
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 21, stk. 1-3 Foretaget overhaling højre om 2000 Ja
FL.§ 22, stk. 1. Forøgelse af hastigheden, når man overhales ? Ja
Vigepligt
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 26, stk. 2 Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2000 Ja
Signaler og tegn
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 32, stk. 1 Manglende/unødig signalgivning 1000 Nej
FL § 32, stk. 2 Manglende tegngivning 1000 Nej
BAH § 3, stk. 2 Uberettiget anvendt havariblink 1000 Nej
Unødig støj/røg m.v.
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL § 38 Unødig støj/røg m.v. (burnout) 1000 Nej
Tæt færdsel
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL. § 24, stk. 1 Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift ? Ja
Generelle hastighedsbegrænsninger
Paragraf Forseelse Bødetakst Klip
FL. § 42 Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. ? Ja
FL. § 42 Overskridelse af hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler m.v. ? Ja
 
Anvendte forkortelser mv.
 • FL
  • Færdselsloven

 • DMB
  • Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt- og akseltryk

 • BAH
  • Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 723 af 15. august 2003 om advarselstrekant og havariblink
Regler for al færdsel, Grundregler m.v.
§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.
Placeringen på vejen
§ 15. Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.
 • Stk. 2. Har kørebanen tre vognbaner, må et køretøj ikke benytte den vognbane, som er beliggende yderst til venstre i færdselsretningen, medmindre færdslen på kørebanen er ensrettet.

 • Stk. 3. Afstanden til foran kørende skal afpasses på en sådan måde, at der ikke er fare for påkørsel, hvis køretøjet foran standser, eller dets hastighed nedsættes. Køretøjer, for hvilke der gælder en særlig hastighedsbegrænsning, jf. § 43, skal uden for tættere bebygget område tillige holde en sådan afstand til foran kørende, at overhalende køretøjer uden fare kan føres ind imellem et sådant køretøj og køretøjet foran.
Signaler og tegn
§ 32. Kørende skal, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare, ved lyd- eller lyssignal eller på anden hensigtsmæssig måde henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren. I lygtetændingstiden skal fører af motorkøretøj anvende lyssignal i stedet for lydsignal, medmindre faren er overhængende. Lydsignal må ikke anvendes uden for de tilfælde, der er nævnt i 1. og 2. pkt., og må ikke vare længere end nødvendigt. Lyssignal gives ved blink med køretøjets fjern- eller nærlys.

 • Stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.
Motorløb
§ 37. Cykel- og motorløb

 • Stk. 4. Al kap- og væddekørsel på vej må ikke finde sted.

 • Stk. 6. Motorløb uden for vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, må kun finde sted med politiets tilladelse og på en af politiet godkendt afspærret bane.
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet