Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Færdselsloven

Alt undervisningsmateriale, tests, teoriprøver m.v. i BedreBilist.dk, bygger på færdselslovens regler. Færdselsloven er den lov, der omhandler grundregler og anvisninger om færdsel i trafikken.

Det er Justitsministeriet som varetager sager om dansk og international regulering af færdsel og færdselssikkerhed. Under Justitsministeriets område hører navnlig færdselslovens regler om færdselsadfærd samt en række bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af færdselsloven.

Læs færdselsloven ved at klikke på
Grundregel
Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

Stk. 3. Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.
Færdselsloven i virkeligheden
Ude på vejene er de forskellige regler og anvisninger afspejlet i form af færdselstavler, afmærkninger på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, eller på anden måde.

Det er politiet, som skal sørge for, at færdselsloven bliver overhold, §4 stk.2, siger at trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen, jf. § 89.